Privacy & disclaimer

Privacy & disclaimer

Arina.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om het contact zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Disclaimer
Arina.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de pagina’s waarnaar links zijn opgenomen, noch aanvaardt zij enige aansprakelijkheid met betrekking tot die inhoud of wat daaruit voortvloeit.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website van arina.nl de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig is, na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. arina.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze sites en er kunnen ook overigens aan de site geen rechten worden ontleend. arina.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Aan de berekeningen die u in deze website kunt maken kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle rechten voorbehouden
Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van arina.nl.

Copyright © 2016, Arina.nl